Μια αρω­μα­τι­κή έκρη­ξη από

μείγ­μα μπα­χα­ρι­κών και βο­τά­νων

Περισσότερα...

Ένα εξαί­ρε­το το­νω­τι­κό ξέ­σπα­σμα

μπα­χα­ρι­κών με ευ­ερ­γε­τι­κές ιδιό­τη­τες!!!

Περισσότερα...

Η επιτυχία είναι όταν η

προετοιμασία και η γεύση συναντώνται!!!

Περισσότερα...

Κατάστημα B2C

Είσοδος...

Κατάστημα Β2Β

Είσοδος...

Καϊνάρι Β2Β

Είσοδος...

Είπαν...

Δεν υπάρχει τίποτα σαν αυτό - η γεύση και το άρωμα της μαύρης τρούφας είναι πραγματικά μοναδική.

Dean Fearing

CHEF, FEARING’S RESTAURANT, DALLAS, TX

Το μαύρο σκόρδο, πιο ήπιο, πιο gourmet… ότι πιο απλό και πιο τέλειο έχετε δοκιμάσει!

Ντίνα Νικολάου

Chef

Τίποτα δεν συγκρίνεται με το μαύρο σκόρδο. Ο τρόπος με τον οποίο παλαιώνεται του δίνει μια έντονη περιπλοκότητα. Είναι συναρπαστικό να γεύεσαι κάτι τόσο απόλυτα μοναδικό.

Sarah Rich

Rising Star Chef

.

Δημήτρης Δημόπουλος

Συλλέκτης άγριας τρούφας
Dean Fearing
Ντίνα Νικολάου
Sarah Rich
Δημήτρης Δημόπουλος

Εξαιρετικά Προϊόντα

Ρόφημα "Καϊνάρι"

Η προ­έ­λευ­σή του εί­ναι από τα βά­θη της Μι­κράς Ασί­ας, εξ ου και η ονο­μα­σία του, -στα τουρ­κι­κά kaynar ση­μαί­νει "βρα­στός" ή "κά­τι που βρά­ζει", και με­τα­φο­ρι­κά χρη­σι­μο­ποιεί­ται για να απο­δώ­σει την «ωραία, αλ­λά απρό­σι­τη γυ­ναί­κα»- Ήταν γνω­στό για τις θε­ρα­πευ­τι­κές του ιδιό­τη­τες, κυ­ρί­ως σε κρυο­λο­γή­μα­τα. Στις μέ­ρες μας το Καϊ­νά­ρι πί­νε­ται εκτός από τα σπί­τια και σε αρ­κε­τά χω­ριά της Λέ­σβου και ιδιαί­τε­ρα στην πε­ριο­χή της Αγιά­σου, όπου σερ­βί­ρε­ται σε πα­ρα­δο­σια­κά κα­φε­νεία.

Ρόφημα "Καϊνάρι"

Εξεραιτικά Προϊόντα

Μαύρη Τρούφα

H τρού­φα εί­ναι ένα σχε­τι­κά σπά­νιο εί­δος υπό­γειου μα­νι­τα­ριού. Τη βρί­σκου­με σε βά­θος 6-15 εκ. κά­τω από το χώ­μα. Για να «τρα­φεί», συν­δέ­ε­ται με τις ρί­ζες δέ­ντρων ή θά­μνων. Αυ­τό λέ­γε­ται «μυ­κο­ρι­ζι­κή συμ­βί­ω­σις». Η συμ­βί­ω­ση εί­ναι ωφέ­λι­μη και για τα δέ­ντρα, διό­τι απορ­ρο­φούν από τις τρού­φες πο­τά­σιο, φώ­σφο­ρο, σί­δη­ρο και ιχνο­στοι­χεία. Η τρού­φα απορ­ρο­φά υδα­τάν­θρα­κες. Τα δέ­ντρα αυ­τά ονο­μά­ζο­νται «ξε­νι­στές». Οι πιο κοι­νοί εί­ναι η βε­λα­νι­διά, η αριά, το πουρ­νά­ρι και η φου­ντου­κιά.

Μαύρη Τρούφα

Εξαιρετικά Προϊόντα

Φραγκόσυκο

Τα φρα­γκό­συ­κα εί­ναι από τα πρώ­τα φρού­τα που ήρ­θαν στην Ευ­ρώ­πη από την Αμε­ρι­κή. Πρώ­τα ει­σή­χθη στην Ισπα­νία και στην συ­νέ­χεια στις υπό­λοι­πες με­σο­γεια­κές χώ­ρες. Τα φρα­γκό­συ­κα εί­ναι φρού­τα με κί­τρι­νο ή κοκ­κι­νω­πό χρώ­μα (όταν εί­ναι ώρι­μα), δια­θέ­τουν χα­ρα­κτη­ρι­στι­κό άρω­μα και γλυ­κιά γεύ­ση. Εί­ναι πλού­σια σε βι­τα­μί­νη C και φυ­τι­κές ίνες. Μειώ­νουν τα συμ­πτώ­μα­τα του hangover και βοη­θούν στην αντι­με­τώ­πι­ση τους πο­νο­κε­φά­λους, τη ναυ­τία, την ξη­ρο­στο­μία και όλα τα συμ­πτώ­μα­τα της μέ­θης. Ρυθ­μί­ζουν τη χο­λη­στε­ρό­λη και τη γλυ­κό­ζη στο αί­μα.

Φραγκόσυκο

Εξαιρετικά Προϊόντα

Μαύρο Σκόρδο

Χα­ρα­κτη­ρι­σμέ­νο ήδη ως «υπερ­τρο­φή» λό­γω της αντιο­ξει­δω­τι­κής του δύ­να­μης, το μαύ­ρο σκόρ­δο έχει κερ­δί­σει τις εντυ­πώ­σεις στο χώ­ρο της γα­στρο­νο­μί­ας και της υγιει­νής δια­τρο­φής. Πα­ρά­γε­ται απο το λευ­κό σκόρ­δο, πρω­το­εμ­φα­νί­στη­κε στην Ια­πω­νία, την Κο­ρέα και την Ταϊ­λάν­δη και τα τε­λευ­ταία χρό­νια έχει γί­νει ανάρ­πα­στο στη Δύ­ση και ιδιαί­τε­ρα στις ΗΠΑ. Έχει δι­πλά­σια αντιο­ξει­δω­τι­κή δύ­να­μη από το λευ­κό σκόρ­δο, προ­σφέ­ρο­ντας στον ορ­γα­νι­σμό έναν σύμ­μα­χο ενά­ντια στις ελεύ­θε­ρες ρί­ζες.

Μαύρο Σκόρδο
Παραγωγοί
Κατηγορίες
Προϊόντα
Χώρες
Μπαχαρικά-Spices-специи
Προϊόντα Φραγκόσυκου-Prickly pear Products-Францисканские продукты
Ξηροί Καρποί-Nuts-орешки
Προϊόντα μελιού - Honey Products-Медовые продукты
Προϊόντα Ελιάς-Olive Products-Оливковые продукты
Προϊόντα Τρούφας-Truffle Products-Трюфель
Adidas
Vogue
Oriflame
Huawei
T-mobile
Μοναδικά
Ελληνικά
Προϊόντα