Κατηγορίες Προϊόντων

Εξαι­ρε­τι­κά παραδοσιακά προ­ϊ­ό­ντα Ελ­λή­νων πα­ρα­γω­γών στις κα­λύ­τε­ρες τι­μές της αγο­ράς.

Δο­κι­μά­στε Ελ­λη­νι­κά πα­ρα­δο­σια­κά και βιο­λο­γι­κά προ­ϊ­ό­ντα που καλ­λιερ­γού­νται από μι­κρούς πα­ρα­γω­γούς και με­τα­ποιού­νται με πα­ρα­δο­σια­κές με­θό­δους από οι­κο­γε­νεια­κές βιο­τε­χνί­ες. 

 Όρα­μά μας: να γί­νουμε οι πρε­σβευ­τές εκλε­κτών Ελ­λη­νι­κών προ­ϊ­ό­ντων σε όλο τον κό­σμο.

Απο­στο­λή μας: να ανα­πτυ­χθού­με σε πα­γκό­σμιο επί­πε­δο με δέ­σμευ­ση στην και­νο­το­μία, την ποιό­τη­τα και την σω­στή εξυ­πη­ρέ­τη­ση.

Αξί­ες μας: ο σε­βα­σμός στην πα­ρά­δο­ση, η διαρ­κής ανα­ζή­τη­ση των ποιο­τι­κό­τε­ρων προ­ϊ­ό­ντων, η ικα­νο­ποί­η­ση των Πε­λα­τών μας.

Το Κα­τά­στη­μα μας λει­τουρ­γεί μό­νο δια­δι­κτυα­κά και οι προ­σπά­θειες μας επι­κε­ντρώ­νο­νται στην όσο το δυ­να­τόν κα­λύ­τε­ρη προ­βο­λή και προ­ώ­θη­ση μέ­σω των κοι­νω­νι­κών δι­κτύ­ων. 

Ακο­λου­θεί­στε μας και στα κοι­νω­νι­κά δί­κτυα για να ενη­με­ρώ­νε­στε τα­κτι­κά για τα νέα μας.