Συνταγές με προϊόντα Φραγκοσυκου

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

fragkosika2

Εί­ναι ένα πο­λύ ελα­φρύ γλυ­κό, κα­θα­ρά κα­λο­και­ρι­νό και με ελά­χι­στες θερ­μί­δες. Δεν έχει αυ­γά, εί­ναι δρο­σι­στι­κό, δεν έχει ού­τε ζά­χα­ρη, δεν θα σας επι­βα­ρύ­νει με πά­νω από 50 θερ­μί­δες στη με­ρί­δα, φτιάξ­τε το και απο­λαύ­στε το, λοι­πόν, χω­ρίς τύ­ψεις. 

 

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

fragkosika2

Ένα από τα ωραιό­τε­ρα αν και λι­γό­τε­ρο συ­νη­θι­σμέ­να λι­κε­ρά­κια, εί­ναι το λι­κέρ φρα­γκό­συ­κο. Το λι­κέρ αυ­τό παίρ­νει το χρώ­μα του ανά­λο­γα με την ποι­κι­λία των φρα­γκό­συ­κων που θα χρη­σι­μο­ποι­ή­σου­με για να το φτιά­ξου­με.

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

fragkosika2

Υλικά
1 κιλό καθαρής σάρκας φραγκόσυκου (αντιστοιχεί περίπου σε 1,7 κιλά ακαθάριστων φρούτων)
1 ποτήρι νερό
χυμός από ένα λεμόνι
190 γρ. ζάχαρη