Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

fragkosika2

Εί­ναι ένα πο­λύ ελα­φρύ γλυ­κό, κα­θα­ρά κα­λο­και­ρι­νό και με ελά­χι­στες θερ­μί­δες. Δεν έχει αυ­γά, εί­ναι δρο­σι­στι­κό, δεν έχει ού­τε ζά­χα­ρη, δεν θα σας επι­βα­ρύ­νει με πά­νω από 50 θερ­μί­δες στη με­ρί­δα, φτιάξ­τε το και απο­λαύ­στε το, λοι­πόν, χω­ρίς τύ­ψεις. 

 

 

Υλι­κά
4 άτο­μα
9-10 γρ ψι­λό σι­μι­γδά­λι
6 φρα­γκό­συ­κα
1/2 πο­τή­ρι νε­ρό
1/2 πο­τή­ρι γά­λα


Εκτέ­λε­ση (25 λεπτά)\

  • Κα­θα­ρί­ζου­με τα φρα­γκό­συ­κα.
  • Κό­βου­με την κα­θα­ρι­σμέ­νη σάρ­κα τους σε μι­κρά κομ­μά­τια, τα ρί­χνου­με σε κα­τσα­ρο­λά­κι,
  • Και την σι­γο­βρά­ζου­με, με μι­σό πο­τή­ρι νε­ρό, μέ­χρι τα φρού­τα να μα­λα­κώ­σουν κα­λά και να δια­λύ­ο­νται. Ίσως χρεια­σθεί να ξα­φρί­σου­με με τρυ­πη­τή κου­τά­λα.
  • Αφού χλια­ρύ­νει, περ­νού­με τη σάρ­κα τους από λε­πτή σή­τα ή τον μύ­λο των λα­χα­νι­κών (στη λε­πτή διά­τρη­ση) για να απο­μα­κρύ­νου­με τα (άπει­ρα) σπό­ρια της.
  • Ξα­να­βά­ζου­με τον πολ­τό των φρού­των στο κα­τσα­ρο­λά­κι και συ­νε­χί­ζου­με το βρά­σι­μο με μι­σό πο­τή­ρι γά­λα αυ­τή τη φο­ρά,
  • Και το 1 1/2 κου­τά­λι του γλυ­κού σι­μι­γδά­λι, μέ­χρι να αρ­χί­σει να πή­ζει.
  • Εάν σας αρέ­σει, βάλ­τε και εσείς, η βα­νί­λια...πά­ει πα­ντού.
  • Εάν όμως θέ­λε­τε πραγ­μα­τι­κά να “ξε­φύ­γε­τε”, προ­σθέ­στε στη κρέ­μα λί­γο κα­κάο !!!
  • Την σερ­βί­ρου­με σε κου­πί­τσες που, αφού χλια­ρύ­νουν, τις βά­ζου­με στο ψυ­γείο να κρυώ­σουν για του­λά­χι­στον μία ωρί­τσα.

Διάβασε τη συνταγή στο