Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

fragkosika2

Ένα από τα ωραιό­τε­ρα αν και λι­γό­τε­ρο συ­νη­θι­σμέ­να λι­κε­ρά­κια, εί­ναι το λι­κέρ φρα­γκό­συ­κο. Το λι­κέρ αυ­τό παίρ­νει το χρώ­μα του ανά­λο­γα με την ποι­κι­λία των φρα­γκό­συ­κων που θα χρη­σι­μο­ποι­ή­σου­με για να το φτιά­ξου­με.

Υλικά:
10 φρα­γκό­συ­κα
700 ml βότ­κα
600 γρ ζά­χα­ρη
300 ml νε­ρό
2 φύλ­λα φα­σκό­μη­λο

Εκτέλεση

 • Πλέ­νου­με τα φρα­γκό­συ­κα πά­ρα πο­λύ κα­λά.
 • Αφαι­ρού­με το πά­νω και κά­τω μέ­ρος στις βά­σεις τους.
 • Με ένα πο­λύ κο­φτε­ρό μα­χαί­ρι αφαι­ρού­με προ­σε­κτι­κά όλα τα μαύ­ρα κο­μπά­κια.
 • Κό­βου­με τα φρα­γκό­συ­κα σε τρία μέ­ρη και τα βά­ζου­με σε μία γυά­λα μα­ζί με την βότ­κα και το φα­σκό­μη­λο.
 • Κλεί­νου­με κα­λά την γυά­λα και την αφή­νου­με σε σκιε­ρό μέ­ρος για 10 ημέ­ρες, ανα­κι­νώ­ντας την κα­τά δια­στή­μα­τα.
 • Με­τά από 10 μέ­ρες, βά­ζου­με στην κα­τσα­ρό­λα μας την ζά­χα­ρη με το νε­ρό και τα ζε­σταί­νου­με σε χα­μη­λή φω­τιά, ανα­κα­τεύ­ο­ντας για 2-3 λε­πτά, μέ­χρι να λιώ­σει και να δια­λυ­θεί η ζά­χα­ρη. Το ζη­τού­με­νο εί­ναι να πά­ρου­με ένα ελα­φρύ σι­ρό­πι.
 • Απο­σύ­ρου­με την κα­τσα­ρό­λα από την φω­τιά και αφή­νου­με το σι­ρό­πι μας να κρυώ­σει πο­λύ κα­λά
 • Αφαι­ρού­με τα φρα­γκό­συ­κα από την γυά­λα και τα περ­νά­με από τον απο­χυ­μω­τή, ώστε να μας δώ­σουν όσο πιο πο­λύ χυ­μό γί­νε­ται. Αν δεν έχου­με απο­χυ­μω­τή, τα πολ­το­ποιού­με στο μούλ­τι και κα­τό­πιν τα σου­ρώ­νου­με με ένα σου­ρω­τή­ρι.
 • Βά­ζου­με στην γυά­λα μας πά­λι την βότ­κα, τον χυ­μό από τα φρα­γκό­συ­κα και το σι­ρό­πι, το οποίο πρέ­πει όπως εί­πα­με να έχει κρυώ­σει κα­λά.
  Κλεί­νου­με την γυά­λα και την αφή­νου­με σε σκιε­ρό μέ­ρος για άλ­λες 10 μέ­ρες, ανα­κι­νώ­ντας την κα­θη­με­ρι­νά.